Apeldoorn Gepubliceerd op 28-02-2021

Tijdelijk Projectmanager Klantcontactlandschap bij het Kadaster

Kadaster

Vacature Tijdelijk Projectmanager Klantcontactlandschap bij het Kadaster

Helaas, deze positie is inmiddels vervuld.
Toch is het goed dat je bij SkyWalker terecht bent gekomen. Als gespecialiseerd werving- en selectie en interim management bureau voor het customer service vakgebied, heeft SkyWalker meer klantcontact-vacatures en aanvragen in bemiddeling. Klik hierboven op ‘vacatures’ en maak je keuze uit het overzicht van actuele customer service vacatures.

Opdracht omschrijving

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project:
Bij het proces Klantinteractie zijn diverse afdelingen betrokken, waaronder de afdeling Klantcontactcenter (90 medewerkers) de afdeling Bezwaren, klachten en kwaliteit (BKK, circa 30 medewerkers) en Klantcontactadministratie (KCA, circa 10 medewerkers). Deze afdelingen gebruiken in totaal ongeveer 10 kern IT-systemen (waaronder SAP-CRM) en ongeveer 10 kleinere IT-systemen. Deze systemen staan in verbinding met elkaar. Er is 1 leverancier voor SAP-CRM, en de overige systemen kennen in totaal 3 leveranciers. Al deze systemen zijn in beheer bij IT. Deze klantinteractiesystemen moeten allemaal aanbesteed worden, wegens end of life (SAP-CRM) of (bijna) verlopen licenties. Het hele Klantinteractieproces wordt hierbij geraakt.

M.n. het grote aantal aan te besteden IT-systemen, hun onderlinge afhankelijkheden, en afhankelijkheden met overige IT-systemen (zoals SAP), maakt deze aanbesteding complex. Dit ook i.c.m. de afhankelijkheden tussen afdelingen onderling en de IT-systemen.

Het Kadaster wil een excellente klantervaring bieden, data optimaal benutten en nieuwe technologieën en diensten omarmen. Bij de aanbestedingen moet daarom rekening gehouden worden met toekomstige verbeteringen.

Implementatie en Migratie van de gekozen IT-systemen zijn out of scope, dat wordt een vervolgproject dat start in 2022.

Opdrachtomschrijving:

De primaire verantwoordelijkheid van de projectmanager is er voor te zorgen dat het project de vastgestelde resultaatdoelstellingen binnen de gespecificeerde toleranties (van tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s) realiseert die in het plan dan wel de business case zijn gedefinieerd. Dit doet de projectmanager door te structureren, actief invulling te geven aan het managen van de verwachtingen, sturing te geven aan de teams en het organiseren van de besluitvorming.

De projectmanager is in staat (grote) projecten te organiseren, te managen en resultaten te leveren die de beoogde verandering moet realiseren. Hij/zij heeft de regie over alle activiteiten die nodig zijn om resultaten voor de geplande verandering te realiseren. Hij/zij maakt hierbij continu de afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit, scope, voordelen (benefits) en risico’s. De projectmanager legt verantwoording af aan de opdrachtgever/stuurgroep en heeft de dagelijkse leiding van het project, binnen de vastgelegde beperkingen. De projectmanager onderhoudt het contact met productowner(s)/productmanager/procesmanager, opdrachtgever en overige stakeholders om een vloeiend proces te waarborgen en beslissingen conform de projectgovernance voor te bereiden. Projecten zijn veelal (maar niet in alle gevallen) gericht op het behalen van resultaten voor doelstellingen zoals geformuleerd in een business case of op het voorbereiden dan wel doorvoeren van veranderingen in de lijnorganisatie en het uitvoerbaar maken van innovaties.

Opdrachtomschrijving specifiek
De projectmanager is betrokken bij het gehele traject van de aanbesteding. Dit loopt van de voorbereiding van de aanbesteding, tot de begeleiding van het aanbestedingstraject tot en met het maken van de keuze. De projectmanager adviseert over het vervolgproject voor de migratie en verbeteringen. De projectmanager is communicatief sterk op alle lagen van de organisatie, zowel operationeel, management en directieniveau. De projectmanager is de verbindende schakel tussen deze lagen en creëert draagvlak. Het aanbrengen van structuur in complexe bedrijfsprocessen met veel afhankelijkheden is een belangrijke taak. We zijn daarom op zoek naar iemand die vanuit het (klant)proces denkt en daarbij de functionele behoeften van organisaties zoekt en herkent. Op basis daarvan is de projectmanager in staat de vertaling te maken naar de technologie.

Verantwoordelijkheden


De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden voor een projectmanager zijn: • Definieert samen met de opdrachtgever de doelstelling(en), scope en deliverables van het project en legt deze vast.
 • Stelt in overleg met stakeholders vast wat de voor het betreffende project meest optimale projectaanpak is.
 • Richt de projectorganisatie in en maakt daarbij waar mogelijk gebruik van bestaande organisatiestructuren.
 • Inventariseert, analyseert en rapporteert over projectrisico’s en -issues richting opdrachtgever en/of stuurgroep, formuleert beheersmaatregelen en managet risico’s en issues.
 • Rapporteert over voortgang, bestedingen en afwijkingen ten opzichte van de kaders die zijn vastgesteld (in de business case of het projectplan).
 • Bewaakt de scope van het project (samen met productowner/productmanager/procesmanager en/of opdrachtgever) en rapporteert over afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde plan.
 • Initieert en onderhoudt proactief relaties met verschillende stakeholders. Kent en managet hun verwachtingen en informeert hen op de juiste momenten om zodoende de projectdoelstellingen te realiseren.
 • Zorgt voor communicatie via de meest effectieve lijn(en) van en naar opdrachtgever en stakeholders. Stimuleert en adviseert over besluitvorming conform de projectgovernance.

Specifieke taken voor deze opdracht: • De projectmanager brengt structuur in complexe bedrijfsprocessen met veel afhankelijkheden.
 • De projectmanager draagt zorg voor het gehele aanbestedingstraject, dit loopt van de voorbereiding van de aanbesteding, tot de begeleiding van het gehele aanbestedingstraject.
 • De projectmanager adviseert over het vervolgproject voor de migratie en verbeteringen.
 • De projectmanager denkt vanuit het (klant)proces en zoekt en herkent de functionele behoeften van organisaties. Op basis daarvan is de projectmanager in staat is de vertaling te maken naar de technologie.
 • De projectmanager onderhoud proactief contact met andere projecten om mogelijke raakvlakken te managen.

Profiel Tijdelijk Projectmanager Klantcontactlandschap bij het Kadaster

Eisen

Beschikbaarheid
De kandidaat is inzetbaar vanaf 15 maart 2021, of zo spoedig mogelijk, tot en met 15 maart 2022. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee (2) keer zes (6) maanden en kent voor de gehele periode een opzegtermijn van één (1) maand.
De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
Momenteel is de startdatum ook afhankelijk van de ontwikkelingen en de te volgen maatregelen rondom het Coronavirus. Dit zal in overleg gaan met de inhurende manager.

Eisen die gesteld worden aan de kandidaat. De kandidaat heeft: • Minimaal WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Projectmanager;
 • Kennis van- en minimaal 3 jaar ervaring met PRINCE2 en Agile.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met risicomanagement;
 • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter;
 • Aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld;
 • Aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement;
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond. Dit zowel op het vlak van Business, IT en de combinatie hiervan;
 • Aantoonbare kennis van verandermanagement.

Specifieke eisen voor deze opdracht: • Aantoonbare ervaring met CRM;
 • Aantoonbare ervaring met klantinteractie, klant contact center en klachtafhandelingsafdeling;
 • Aantoonbare ervaring in het leiden van aanbestedingsprojecten voor klanteninteractie systemen;
 • Aantoonbare ervaring met complexe aanbestedingstrajecten;
 • Uitstekend inzicht in en affiniteit met het bedrijfsproces klantinteractie, customer experience en user experience.

Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgerichtheid
 • Analytisch vermogen
 • Netwerken
 • Helicopterview
 • Overtuigingskracht
 • Sturend vermogen
 • Onafhankelijkheid
 • Communicatieve vaardigheden
 • Toegankelijk
 • Flexibel
 • Gedreven
 • Daadkrachtig
 • Dynamisch