Privacy statement

Privacy statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe Sky-Walker B.V. (hierna: “SkyWalker”) omgaat met persoonsgegevens. Als werving- en selectie / executive search bureau verwerkt SkyWalker persoonsgegevens. SkyWalker vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming stellen. SkyWalker is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel.

Verwerking van je gegevens

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van SkyWalker laat je bepaalde gegevens bij SkyWalker achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Wat doen we verder met je gegevens

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website.

Om een relatie met jou aan te kunnen gaan

Als je interesse in ons toont, je inschrijft als kandidaat of opdrachtgever wilt worden bij SkyWalker, hebben wij (persoons)gegevens van jou nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij jou als kandidaat of opdrachtgever kunnen accepteren en hoe wij jou op de beste manier kunnen helpen.

Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren

Als je kandidaat of opdrachtgever bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met jou te onderhouden. Wij leggen ook opnemen vast, bijvoorbeeld van chatsessies. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om jou goed van dienst te blijven zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens, bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een vacature of één van onze diensten.

Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij verwerken je persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe vacature of dienst die mogelijk interessant voor je is. Of om beter op je wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze relaties met kandidaten en opdrachtgevers. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor archiefdoeleinden

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening

Voor de meting van webstatistieken verzamelt SkyWalker anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de SkyWalker haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: je IP-adres, het adres van je internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van je bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht. SkyWalker.nl maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. SkyWalker gebruikt IP-adressen en cookies niet om jou persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om jou op websites van derden te identificeren. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in je browser instellen.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. SkyWalker verwerkt deze gegevens niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als jij ons dat vraagt. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over je vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden door SkyWalker verwerkt. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of SkyWalker hiertoe verplicht wordt door de wet.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. SkyWalker draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@skywalker.nl.

Neem contact met ons op!

contact location image